Keresés
HÍRLEVÉL

Adatvédelem


Gabbiano Travel Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
(honlap fenntartása során)


I. A Tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gabbiano Travel Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen Tájékoztató Társaság által üzemeltetett www.gabbianotravel.huwebes honlapon a társaság által nyújtottszolgáltatások igénybevétele (pl.utastájékoztatás, hírlevél szolgáltatás stb.) soránaz érintettek által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló módosított 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően.

II. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre
2.2 Az érintett Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.
2.3 Amennyiben az érintettFelhasználó az Adatkezelő részére üzenetet (pl. e-mail) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
2.4 Amennyiben az érintett a Felhasználó honlapján önkéntesen bejelentkezik a „Hírlevél” szolgáltatásra, abban az esetben a rendszer rögzíti a felhasználó IP címét, az általa megadott e-mail címet, valamint az általa megadott megszólítást (név). A hírlevél szolgáltatás a feljelentkezéstől számítottan automatikusan küldi az aktuális ajánlatokat. A hírlevél szolgáltatásról bármely hírlevél beérkezésekor a Felhasználó saját gépén leiratkozhat.
2.5 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.
2.6 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

III. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
3.1 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő, illetőleg a megbízásából eljáró Adatfeldolgozó fér hozzá.

IV. Az Adatkezelés célja, jogalapja
4.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:
a)    a Társaság szolgáltatási, üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás;
b)    a Felhasználó, Érintett azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
c)    a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
d)    egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e)    statisztikák, elemzések készítése;
f)    közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (hírlevél);
g)    Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése,
h)    az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
i)    a Felhasználók jogainak védelme;
j)    az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
k)    az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
4.2Az Adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés a) pont), amelyet az Érintett felhasználó a honlap igénybevételével, illetve a személyes adatok honlapra történő feltöltésével ad meg olyan módon, hogy a honlap az Érintett által elérhető és közvetlen módon tartalmazza jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató feltételeit.
4.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.4 A Felhasználó/érintett szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó/érintett által a feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót/érintettet terheli.
4.5 Bármely Felhasználó/érintett az e-mail címének, valamint a weblap használata során megadott egyéb Személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót/érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó/érintetta honlap igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Felhasználóval/érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

V. Az Adatkezelés elvei, módja
5.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
5.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
5.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
5.4 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5.5 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
5.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.
5.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – eseteken kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
5.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

VI. Az Adatkezelések időtartama
6.2 Az érintett Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha az érintett Felhasználó egyébként nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
6.3 Az érintett Felhasználó által az Adatkezelő Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
Az érintett Felhasználó által megadott Személyes addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg az érintett Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. Az érintett Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
6.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az érintett Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
6.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha az érintett Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
6.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
7.1 Az érintett Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e azÉrintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Az érintett  Felhasználó a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@gabbianotravel.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintett Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg érintett Felhasználó adatait.
7.2 Az érintett Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az érintett Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
7.3 Az érintett Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
7.4 Az érintett Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az érintett Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az érintett Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Az érintett Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az érintett Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
7.5 Az érintett Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban esetlegesen továbbításra kerültek.

VIII. Adatfeldolgozás
8.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe.
Adatkezelő nagyobb mennyiségű direkt online megkeresés kiküldéséhez külső Adatfeldolgozót vesz igénybe…………………………………………………………………………………………Az Adatfeldolgozóval fennálló szerződés alapján Adatfeldolgozó a feladat teljesítéséhez kapott Személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli célra nem használhatja és azokat az adott postázási feladat teljesítését követően köteles megsemmisíteni.
További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el: ………………………………
Az adatkezelő szerverei a ……………………… szervertermeiben vannak elhelyezve:
……………………………….
Székhely: …………………………………
Cégjegyzékszám: ……………………………
Adatkezelő telefonhívásainak rögzítéséhez és tárolásához Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó neve: …………………….. Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: ……………………………………., cégjegyzékszáma: ………………………
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
8.2 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
8.3 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

IX. Adattovábbítás lehetősége
9.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
9.2 Az Adatkezelő jogosult az érintett Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
9.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

X. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival, valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:
10.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.
10.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés céljaaz Adatkezelőt, mint Munkáltatót a fennálló munkaviszonyból következő szerződéses kötelezettségek (munkabér számfejtés, kifizetés stb.) teljesítése (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés b) pont), illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés c) pont).
10.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg az minimálisan a fennálló munkaviszony időtartama, illetve az azt követő 5 év.
10.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés a) pont), illetve az Adatkezelő. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.
10.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.
10.6 Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törtölni kell.
XI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
11.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
11.2 Az érintett Felhasználó a honlapra történő következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók továbbibeleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is info@gabbianotravel.hu e-mail címen, és az alábbi telefonszámon: +36-94/500-509, +36-94/ 500-510
12.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
12.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a érintett Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napján került elfogadásra és közzétételre.

A SÜTIK HASZNÁLATÁRÓL

Mi az a süti?
Egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre, a böngésző program álltal használt háttértárba.
Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl okban tárolják a sütiket, így azok a számítógép kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

A gabbianotravel.hu milyen sütiket és mire használ?

Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik
A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További információt itt olvashat róluk.


Harmadik feles sütik
Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak.
Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja.
A gabbianotravel.hu nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?
Első látogatáskor a gabbianotravel.hu honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a gabbianotravel.hu az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheti, távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.
Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat
Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer,Safari
Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

További információk a sütikkel kapcsolatban:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti