Keresés
HÍRLEVÉL

USA Nyugati Part I.

Partnerirodák ajánlatai|Amerika

Ár:449.000Ft-tól/fő
további információt kérek
Jellemzők
OrszágAmerika
Időpont2019. április 12-21.
Utazásrepülővel
Elhelyezés8 éjszaka középkategóriájú szállodákban, kétágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás 8 amerikai reggeli

1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pü­lő­te­ré­re a kora délutáni órákban (helyi idő sze­rint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metro­po­li­szában (a belváros felhő­kar­co­lói, az óváros mexikói stílusú épületei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyo­ma­tai­val, Walk of Fame stb.). 
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Uni­ver­sal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, láto­gatás a Universal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghí­resebb alko­tásai.
A fakultatív program ára: 33.700 Ft (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 különböző program közül: sza­bad­idő a törté­nelmi belváros egyéni felfe­de­zésére vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben horgonyzó USS Midway (repülőgép anya­hajó) Múze­umban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Útközben látogatás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század máso­dik felében egy tipikus vad­nyugati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány évti­zede az épü­leteket resta­urálták, a város ma egy szabad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állam­beli Las Vegasba, a szeren­cse­játékok világ­fővá­ro­sába, szál­lás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Co­lo­rado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahon­nan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a vi­lág egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leg­híre­sebb ter­mé­szeti csodája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colorado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az őslakos indiá­nokkal, valamint a nap csúcs­pont­jaként végig­sé­tál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 méteres magas­ságban nyúlik a kanyon fölé. 
A fakultatív program ára: 37.900 Ft (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmélyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave sivatagon és a termékeny Központi Sík­sá­gon keresztül. Szállás Fresno környékén (1 éj). 

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­for­niai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szik­la­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indi­ánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és ritu­ális épü­le­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Szállás San Franciscóban (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagy­vá­ro­sában (a felhő­kar­colók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén ki­ala­kí­tott szóra­koz­tató központ stb.). 
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova termé­szetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: San Francisco
Szabad program, majd transzfer a San Francisco-irepülőtérre, el­uta­zás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

10. nap:
Érkezés Ferihegyre a kora délutáni órákban.

A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éj­sza­kai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­sorolt prog­ra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést in­du­lás­tól ér­ke­zé­sig, valamint a belépő­jegyeket a nemzeti par­kok­ba, Calico szellem­városba és a Santa Barbara-i misszió épü­let­együt­tesébe. 

(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­kocsi­ve­ze­tők­nek és a helyi idegen­vezetőknek. A helyi­ek ezt gyakorlatilag köte­le­zőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 30 dollárra kell szá­mí­tani.

Repülőtéri illeték: kb 117.800 Ft / fő
Egyágyas felár: 169.000 Ft
3. fő kedvezménye: 106.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Indulás:2019. április 12.
Indulás:2019. április 21.

Foglalás

USA Nyugati Part I.
  • Személyes adatok
  • Név:
  • Telefon:
  • E-mail:
  • Létszám
  • felnőtt:
  • gyermek 0-2 éves:
  • gyermek 2-12 éves:
  • gyermek 12-16 éves:
  • Megjegyzés: